Slider

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี เป็นทุนให้เปล่า เรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี สำหรับปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัคร ทุนเรียนดี ดร.เกริก สำหรับนักเรียนที่เรียนดี สามารถสมัครเพื่อสอบคัดเลือกทุนได้ และสำหรับทุนการศึกษาที่สอง คือ ทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน รวมถึงกรรมการนักเรียน สามารถสมัครและส่งแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุน ทุนการศึกษาที่สาม ของมหาวิทยาลัยเกริก คือ ทุนความสามารถพิเศษ เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรี หรือแม้แต่ความรู้ด้านออกแบบ กราฟฟิค คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ สามารถสมัครรับทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ม.เกริก ได้

รายละเอียด

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถด้านวิชาการ เรียนดี และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนดี ฟรี 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ผ่านลิงค์ : สมัครทุนเรียนดี ดร.เกริก
 • สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครและความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

คุณสมบัติ

 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • นักเรียนทุกคนสามารถสมัครสอบได้หมดโดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย
 • ต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ดูแลนักศึกษาทุน

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี
 • ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 6 มีนาคม 2565
 • สอบคัดเลือก วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565

รายละเอียด

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เป็นประธาน หรือรองประธานนักเรียน และมีความประพฤติดีและช่วยเหลือกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนดี ฟรี 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ผ่านลิงค์ : สมัครทุนประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน
 • พร้อมแนบไฟล์ Portfolio
 • สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครและความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

คุณสมบัติ

 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • นักเรียนที่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนรองประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน
 • โดยนักเรียนต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานหรือกิจกรรม เป็นไฟล์ PDF ส่งคณะกรรมการ ณ ตอนสมัคร หรือ ก่อนวันสัมภาษณ์

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี
 • ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
 • สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

รายละเอียด

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ / ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ร้องเพลง เต้น / ความสามารถพิเศษการตัดต่อ กราฟฟิก และความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนดี ฟรี 100% ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 10 ทุน

ช่องทางการสมัคร

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ผ่านลิงค์ : สมัครทุนความสามารถพิเศษ
 • พร้อมแนบไฟล์ Portfolio
 • สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครและความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

คุณสมบัติ

 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ / ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ร้องเพลง เต้น / ความสามารถพิเศษการตัดต่อ กราฟฟิก และความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ
 • โดยนักเรียนต้องจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ผลงานหรือกิจกรรม เป็นไฟล์ PDF ส่งคณะกรรมการ ณ ตอนสมัคร หรือ ก่อนวันสัมภาษณ์

เงื่อนไข

 • ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษำตลอด 4 ปี
 • ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 15 เมษายน 2565
 • ทดสอบความสามารถและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

เริ่มต้นวันนี้ กับสังคมการเรียนรู้คุณภาพ

ที่ มหาวิทยาลัยเกริก

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์: 065-654-6185 / 065-654-6189

No. 3 Soi Ramindra 1, Khwaeng Anusawari, Khet Bang Khen, Bangkok,10220. Mobile : 065-654-6185 / 065-654-6189

ติดตามเราได้ที่