สมัครทุนความเป็นเลิศทางภาษาจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อผลิตผู้มีความสามารถทางภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกริก