สมัครทุนความเป็นเลิศทางภาษาจีน

โครงการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนเพื่อผลิตผู้มีความสามารถทางภาษาจีนจำนวน 1,000 ทุน มหาวิทยาลัยเกริก