มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัคร

ทุนการศึกษา ปี 67

  • ทุนเรียนฟรี 100% ตลอดหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเอกชนที่ก่อตั้งมากว่า 70 ปี และเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติจีนแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก ที่สอนเป็นภาษาจีนล้วนโดยเจ้าของภาษา และเป็นมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมจีนที่ใหญ่ที่สุด รวมถึงหลักสูตรภาษาไทยทางด้านบริหารธุรกิจและภาษาจีนที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาและรูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์สำหรับนักศึกษา

泰国格乐大学是泰王国第一所可以对泰国学生提供各特色专业中文授课本科课程的大学,同时提供泰国教育部贷款政策服务,更是泰王国最大的华文教育基地

เรียน ม.เกริก แล้วดีอย่างไร ?

9 จุดเด่น ม.เกริก

9 จุดเด่นการเรียนภาษาจีนที่ ม.เกริก เรียนภาษาจีน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ

ม.เกริก มีสภาพแวดล้อมการเรียนด้วยภาษาจีนเต็มรูปแบบและมีนักศึกษาจีนและอาจารย์คนจีนเป็นจำนวนมากการเรียนเป็นแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติเป็นอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท จากต่างประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ

นักศึกษาที่มีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK)ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปสามารถเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติในสาขาที่เลือก นักศึกษาที่มีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK)ต่ำกว่าระดับ 4 สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้

สาขาวิชาชีพที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาจีน ที่โดดเด่น ได้แก่ สาขาวิชาการเงินและบัญชี สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ สาขาวิชามัลติมีเดียดิจิทัล และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยม

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี และมีกิจกรรมที่โดดเด่น รวมถึงนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนในะดับสูง

นักศึกษาไทยที่มาเรียนในหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่าง ๆ โอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่าง ๆ ได้

สำหรับนักศึกษาไทยที่เรียนในหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติค่าเทอมสามารถยื่นกู้กองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ.) ได้

ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก มีการจัดการเรียนการสอนแบบตะวันตก ที่เน้นให้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ และมีการบริหารจัดการในรูปแบบประเทศจีน

ในระหว่างเรียน สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยจัดหาโอกาสฝึกงานสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีน และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีหน่วยงานในการแนะนำอาชีพและการจ้างงานให้


มาเป็นส่วนหนึ่งกับสังคมการเรียนรู้คุณภาพ ที่ ม.เกริก

มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมเปิดโอกาสการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาทุกคน เสริมทักษะภาษาจีนฟรี ก้าวไกลและก้าวนำทางด้านภาษาและธุรกิจ เลือกเรียนในสังคมที่ใช่ ในสาขาวิชาที่ชอบ กับ ม.เกริก