ทุนการศึกษา

Slider

รายละเอียด

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถด้านวิชาการ เรียนดี และมีความประพฤติดี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนดี ฟรี 50 % – 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับผลงานที่ผ่านมาและการสอบสัมภาษณ์

ช่องทางการสมัคร

 • สามารถสมัครผ่าน https://admission.krirk.ac.th/scholarship_apply
 • สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครและความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

คุณสมบัติ

 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • นักเรียนทุกคนสามารถสมัครสอบได้หมดโดยไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย
 • ต้องผ่านการสอบข้อเขียนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการผู้ดูแลนักศึกษาทุน

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี
 • ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
 • สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564
 • สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564
 • รายงานตัว วันที่ 17-26 มีนาคม 2564

รายละเอียด

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เป็นประธาน หรือรองประธานนักเรียน และมีความประพฤติดีและช่วยเหลือกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนดี ฟรี 50 % – 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับผลงานที่ผ่านมาและการสอบสัมภาษณ์

ช่องทางการสมัคร

 • สามารถสมัครผ่าน https://admission.krirk.ac.th/scholarship-apply
 • พร้อมแนบไฟล์ Portfolio
 • สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครและความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

คุณสมบัติ

 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • นักเรียนที่ดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนหรือรองประธานนักเรียน
 • เป็นผู้มีความประพฤติดีและช่วยเหลือกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 4 ปี
 • ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564
 • สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
 • ประกำศผลการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
 • รำยงานตัววันที่ 17-26 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ / ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ร้องเพลง เต้น / ความสามารถพิเศษการตัดต่อ กราฟฟิก และความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ

จำนวนเงินทุนที่ให้ : ทุนการเรียนดี ฟรี 50 % – 100% ตลอดหลักสูตร ขึ้นอยู่กับผลงานที่ผ่านมาและการสอบสัมภาษณ์

ช่องทางการสมัคร

 • สามารถสมัครผ่าน https://admission.krirk.ac.th/scholarship-apply
 • พร้อมแนบไฟล์ Portfolio
 • สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์รับสมัครและความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก

คุณสมบัติ

 • นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • เป็นผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถพิเศษด้านวิชาการ / ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ร้องเพลง เต้น / ความสามารถพิเศษการตัดต่อ กราฟฟิก และความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ

เงื่อนไข

 • ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษำตลอด 4 ปี
 • ผู้รับทุนต้องรักษาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ผู้รับทุนจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและทำกิจกรรมให้มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
 • ผู้รับทุนต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาจำนวน 60 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัครวันที่ 21 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564
 • ทดสอบความสามารถและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564
 • ประกาศผล วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
 • รายงานตัววันที่ 19 – 23 เมษายน 2564

เริ่มต้นวันนี้ กับสังคมการเรียนรู้คุณภาพ

ที่ มหาวิทยาลัยเกริก

เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์: 065-654-6185 / 065-654-6189

No. 3 Soi Ramindra 1, Khwaeng Anusawari, Khet Bang Khen, Bangkok,10220. Mobile : 065-654-6185 / 065-654-6189

ติดตามเราได้ที่