previous arrow
next arrow
Slider

หลักสูตรปริญญาตรี

ม.เกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี 2566 หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติเปิดรับสมัครในสาขาวิชาที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน เช่น สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ธุรกิจการบิน การจัดการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ภาษาอังกฤษ นิติศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติจีน ที่สอนสาขาวิชาชีพด้วยภาษาจีน บริหารธุรกิจหลักสูตรภาษาจีน เรียนรู้ภาษาจีนโดยใช้ภาษาจีนเรียน

คณะและสาขาวิชา

เปิดรับสมัคร #DEK66

*นักศึกษา กู้ กยศ. / กรอ. ไม่ต้องสำรองจ่าย

คณะ/สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน กรอ./กยศ. / - / -
สาขาวิชาการอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ กรอ./กยศ. / - / -
สาขาวิชาการตลาด กรอ./กยศ. / - / -
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรอ./กยศ. / - / -
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ กรอ./กยศ. / - / -
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต กรอ./กยศ. / / /
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม - - - - - - -
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ - / - / -
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ - - - - - - -
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กรอ./กยศ. / - - - -
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กรอ./กยศ. / - - - -
สาขาวิชาการจัดการ กรอ./กยศ. / / /
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กรอ./กยศ. / / - -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ กรอ./กยศ. / / - -
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสาตรบัณฑิต กรอ./กยศ. / / - -
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. / - - - - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. / - - - - -
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. / - - - - -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและ กรอ./กยศ. / - - - - -
ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
หลักสูตรศิลปะบัณฑิตสาขาศิลปะการออกแบบและสื่อดิจิทัล (หลักสูตรภาษาจีน) กรอ./กยศ. / - - - - -
วิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ กรอ./กยศ. / - / -
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศ กรอ./กยศ. / - - - -

หมายเหตุ

– คือ ไม่เปิดรับ       / คือ เปิดรับ  

คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนเท่านั้น

ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระได้

สำหรับนักศึกษา กองทุนกู้ยืมการศึกษา ไม่ต้องสำรองจ่าย

สิทธิ์สวัสดิการสำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2567

  • สามารถกู้ทุนการศึกษา กยศ. / กรอ. แบบไม่ต้องสำรองจ่าย
  • ได้รับชุดนักศึกษาพร้อมเครื่องหมาย 1 ชุด
  • สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง และทุกสาขาวิชาได้รับการฝึกงาน
  • สิทธิ์เข้าอยู่หอพัก 1 ปีการศึกษาฟรี
  • สิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • นักศึกษาที่มีผลสอบHSK.ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิ์รับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยนความรู้ที่ประเทศจีน
  • สิทธิ์ได้รับการเรียนภาษาจีนฟรี ตามที่มหาวิทยาลัยจัดให้
  • สิทธิ์การเปลี่ยนสาขาวิชาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเมื่อมารายตัวเป็นนักศึกษาเทอมแรก
  • สิทธิ์การปฏิบัติงาน Part-Time เพื่อหารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัว
  • สิทธิ์ได้รับอำนวยความสะดวกในการจัดรถรับนักศึกษาและผู้ปกครองจากภูมิลำเนาเพื่อเดินทางมารายงานตัว ณ มหาวิทยาลัยเกริกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เรียนกับ ม.เกริก มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศจีน และฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเกริก ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศ รวมถึงได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม บุคคลากร และนักศึกษา

อย่ารอช้า..มาร่วมเป็นครอบครัว ม.เกริก ด้วยกัน

สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเรียนได้เลย

ภาพบรรยากาศและกิจกรรม ม.เกริก

โอกาสทางการศึกษาดี ๆ ที่น้อง ๆ ไม่ควรพลาด กับสาขาวิชาที่ตอบโจทย์อาชีพปัจจุบัน บรรยากาศการเรียนการสอนที่อบอุ่น พร้อมเสริมภาษาจีนฟรี ให้กับนักศึกษาทุกคน ให้เป็นนักศึกษาที่พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน

มหาวิทยาลัยเกริก เรามุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ

“ความรู้ ทำให้องอาจ”

หากน้อง ๆ คนไหนมีความฝันและพร้อมเดินตามความฝันของตนเอง สามารถสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย เราพร้อมให้คำปรึกษาและแนะแนวให้น้อง ๆ ได้เดินไปในทางที่ถูกต้อง

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189