หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

เริ่มต้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น เราขอแนะนำหลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารที่จัดทำเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานและต้องการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยในทางการสื่อสารที่มีคุณภาพและเก่งกว่าเดิม ด้วยเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเรียนสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 • เรียนกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภาษาไทย
 • เนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับการทำงานในสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • เรียนแนวคิดและเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร
 • ได้รู้จักเพื่อนที่หลากหลายประเทศมีการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรม
 • มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่จริง
 • สามารถกู้ กยศ.ได้ ตลอดหลักสูตร

หลักสูตร: เพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาไทยเพื่อความเป็นเลิศ

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communication
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A. (Thai Language for Communication)

โครงสร้างรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

รายละเอียดค่าใช้จ่ายและสิทธิ์สวัสดิการนักศึกษา

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าเทอมเหมาจ่าย เทอมละ 30,000 บาท
 • 1 ปี มี 2 เทอมนักศึกษา
 • สามารถกู้ กยศ ได้จนสำเร็จการศึกษา
 • ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระได้

สวัสดิการนักศึกษา ปี 2567

 • สามารถกู้ทุนการศึกษา กยศ. / กรอ. แบบไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ได้รับชุดนักศึกษาพร้อมเครื่องหมาย 1 ชุด
 • สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง และทุกสาขาวิชาได้รับการฝึกงาน
 • สิทธิ์เข้าอยู่หอพัก 1 ปีการศึกษาฟรี
 • สิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดี คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สิทธิ์การปฏิบัติงาน Part-Time เพื่อหารายได้พิเศษช่วยเหลือครอบครัว

ท้าให้คุณเปลี่ยนแปลง

หยุดด้อยค่าภาษาไทย อย่ามองว่าเป็นภาษาที่ไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องเรียน เราท้าให้คุณเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนความคิดใหม่ มาเรียนรู้ไปกับสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่จะทำให้คุณพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นหรือต้องการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ภาษาไทย

**ทักษะที่คุณจะได้รับ**

แนวทางประกอบอาชีพ

 • ผู้ใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจ เช่น ธุรกิจนำเข้า ธุรกิจส่งออก ธุรกิจด้าน
  การโรงแรม และธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
 • นักวิชาการและบุคลากรทางด้านภาษาไทย
 • พนักงานสื่อสารข้ามวัฒนธรรม เช่น ล่าม นักแปล และมัคคุเทศก์
 • พนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการทางด้านนวัตกรรมภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • ผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศทั้งในและนอกประเทศ
 • อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทย

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189