หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (ระบบการศึกษาทางไกล)

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ หลักสูตรออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านระบบทางไกล ที่หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ทันสมัย ตอบโจทย์การปฏิบัติงานใลกปัจจุบัน เน้นพัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้อย่างต่อเนือง และนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน เรียนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Human Resource Management) เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้าน HR

ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาเรียนปกติ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย

ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้ เป็นรายเดือน ผ่อนจ่ายแบบสบายกระเป๋า

รายละเอียดหลักสูตรออนไลน์

สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เรียนทั้งหมด 124 หน่วยกิต

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 138,000 บาท และค่าสมัครเรียน 1,000 บาท
 • ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้

 • ใช้วุฒิ ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ (ระยะเวลาเรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเทียบโอน)
 • ค่าเทอมผ่อนชำระรายเดือน ๆ ละ 6,500 บาท
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและความรู้จากสถาบันเดิมได้
 • สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้

เกณฑ์การเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

▶️1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี เทียบได้ 9 หน่วยกิต
▶️5 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี เทียบได้ 12 หน่วยกิต
▶️8 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี เทียบได้ 15 หน่วยกิต
▶️ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี เทียบได้ 18 หน่วยกิต
▶️ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เทียบได้ 21 หน่วยกิต
▶️15 ปีขึ้นไป เทียบได้ 24 หน่วยกิต

**กรณี เป็นเจ้าของกิจการมีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท สามารถเทียบให้ได้เลย 24 หน่วยกิตค่ะ

**เอกสารสำหรับใช้เทียบโอน คือ หนังสือรับรองการทำงานหรือรายงานการส่งประกันสังคมทั้งหมด จากสำนักงานประกันสังคม

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ มีทั้งถ่ายทอดสดและวีดีโอ ผ่านระบบ E-Learning

 • ใช้วุฒิ ม.6, กศน. ม.6, ปวช. เรียนจบได้ภายใน 3 ปี
 • ค่าเทอมผ่อนชำระรายเดือน ๆ ละ 3,850 บาท
 • สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้

 • จบ ปริญญาตรีใบแรก สามารถเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 จบเร็วขึ้น (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเทียบโอน)
 • ค่าเทอมผ่อนชำระรายเดือน ๆ ละ 6,500 บาท
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและความรู้จากสถาบันเดิมได้
 • สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้

 • เจ้าหน้าที่วางแผนกำลังคน
 • เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือก
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ
 • เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
 • เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ หรือพนักงานสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • เจ้าหน้าที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำต่าง ๆ ด้านบุคลากรและการจัดการแก่องค์กรที่มีปัญหา

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

สาขาวิชาการจัดการทรัพยกรมนุษย์สมัยใหม่ ระบบการศึกษาทางไกล

สำหรับผู้จบ ม.6 / ปวช.

ชั้นปี ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน รวมหน่วยกิต รวมค่าใช้จ่าย แบ่งชำระรายเดือน
1 18 หน่วยกิต (19,250 บาท) 18 หน่วยกิต (19,250 บาท) 6 หน่วยกิต (7,500 บาท) 42 46,000 3,850
2 18 หน่วยกิต (19,250 บาท) 18 หน่วยกิต (19,250 บาท) 6 หน่วยกิต (7,500 บาท) 42 46,000 3,850
3 18 หน่วยกิต (19,250 บาท) 18 หน่วยกิต (19,250 บาท) 6 หน่วยกิต (7,500 บาท) 40 46,000 3,850
รวมทั้งหมด 124 หน่วยกิต 138,000 138,600

สำหรับผู้จบ ปวส. / ปริญญาตรี และเทียบโอน

ชั้นปี ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน รวมหน่วยกิต รวมค่าใช้จ่าย แบ่งชำระรายเดือน
1 21 หน่วยกิต (32,500 บาท) 21 หน่วยกิต (32,500 บาท) 9 หน่วยกิต (13,000 บาท) 51 78,000 6,500
2 เพิ่ม 1 Block # จำนวน 52-60 หน่วยกิต (10,000 บาท) 18 หน่วยกิต (19,250 บาท) 6 หน่วยกิต (7,500 บาท) 9 88,000 6,500
3 เพิ่ม 1 Block # มากกว่า 61 หน่วยกิต (10,000 บาท) 18 หน่วยกิต (19,250 บาท) 6 หน่วยกิต (7,500 บาท) 98,000 6,500

ภาพกิจกรรมหลักสูตรออนไลน์

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189