หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน

B.A.(Investigative Communication Innovation)

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน

 ในยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และพฤติกรรมการเสพสื่อดิจิทัลของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมากขึ้น หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน จัดการเรียน การสอนที่ทันสมัย ตอบโจทย์ภาคธุรกิจเน้นการเรียนรู้ทักษะและกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่หลากหลายมิติโดยมุ่งสร้างนักสื่อสารที่สร้างสรรค์ และนักสื่อสารเชิงกลยุทธ์มีความเป็นมืออาชีพ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาเรียนปกติ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย

ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้ เป็นรายเดือน ผ่อนจ่ายแบบสบายกระเป๋า

รายละเอียดหลักสูตรออนไลน์

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบ เรียนทั้งหมด 120 หน่วยกิต

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 138,000 บาท และค่าสมัครเรียน 500 บาท
 • ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้

 • ใช้วุฒิ ปวส. สมัครเรียน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้
 • ค่าเทอมผ่อนชำระได้

เกณฑ์การเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

▶️1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี เทียบได้ 9 หน่วยกิต
▶️5 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี เทียบได้ 12 หน่วยกิต
▶️8 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี เทียบได้ 15 หน่วยกิต
▶️ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี เทียบได้ 18 หน่วยกิต
▶️ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เทียบได้ 21 หน่วยกิต
▶️15 ปีขึ้นไป เทียบได้ 24 หน่วยกิต

**กรณี เป็นเจ้าของกิจการมีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท สามารถเทียบให้ได้เลย 24 หน่วยกิต

**เอกสารสำหรับใช้เทียบโอน คือ หนังสือรับรองการทำงานหรือรายงานการส่งประกันสังคมทั้งหมด จากสำนักงานประกันสังคม

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ มีทั้งถ่ายทอดสดและวีดีโอ ผ่านระบบ E-Learning

 • ใช้วุฒิ ม.6, กศน. ม.6, ปวช. เรียนจบได้ภายใน 3 ปี
 • ค่าเทอมผ่อนชำระได้
 • สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้

 • จบ ปริญญาตรีใบแรก สามารถเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2
 • ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน

 • นักนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชน
 • นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของธุรกิจสื่ออิสระ
 • ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาด้านนิเทศศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
 • บุคลากรสังกัดหน่วยงานทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
 • หน่วยข่าวกรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • นักสืบเอกชน ผู้ไกล่เกลี่ยและเจรจาต่อรอง
 • บุคลากรสายการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
 • นักข่าวพลเมือง นักจิตอาสา และนักสิทธิมนุษยชน

โครงสร้างรายวิชา

INVEST-Structure

ภาพกิจกรรมหลักสูตรออนไลน์

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189