หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ ไทย จีน อาเซียน  MBA.Online  (ระบบการศึกษาทางไกล)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ ไทย จีน อาเซียน  MBA.Online 

(ระบบการศึกษาทางไกล)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) ระบบการศึกษาทางไกล รูปแบบ e-Learning ที่ดำเนินการจัดการเรียนการสอนใน Krirk Online U โดยมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อให้นักศึกษามีอิสระในการบริหารเวลาเรียนในห้องเรียนเสมือน      (Virtual Classroom) โดยไม่จำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ยังได้รับการดูแลจากคณาจารย์ ทั้งในด้านคำปรึกษาระหว่างการศึกษาและการทบทวนเนื้อหา (ติว) ก่อนสอบทุกครั้ง ทำให้นักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ไม่เสียเวลาการทำงาน หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่สำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี โดยมีศักดิ์และสิทธิเช่นเดียวกับมหาบัณฑิตในหลักสูตรปกติ

ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาเรียนปกติ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย

ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้ เป็นรายเดือน ผ่อนจ่ายแบบสบายกระเป๋า

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจ ไทย จีน อาเซียน  MBA-Online  (ระบบการศึกษาทางไกล)

  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 139,000 บาท
  • ค่าเทอมสามารถแบ่งชำระได้

 แผนการศึกษาแบบ ก. เลือกทำวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน จะต้องศึกษาให้มีหน่วยกิตสะสมรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยคณะบริหารธุรกิจ ได้ออกแบบแผนการศึกษา ให้เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการแตกต่างกัน คือ

แผน ก2 เลือกทำวิทยานิพนธ์ และการสอบปากเปล่า เพื่อทดสอบความรู้ในการทำวิทยานิพนธ์
แผน ข เลือกทำการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือ สอบปากเปล่า

 แผนการศึกษาแบบ ข. เลือกทำการค้นคว้าอิสระ (Independent Study) และสอบประมวลความรอบรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียน และ/หรือ สอบปากเปล่า

กิจกรรมหลักสูตรออนไลน์

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189