หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

B.B.A. (Innovation Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

ในยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้การทำงานและการบริหารธุรกิจจำเป็นต้องก้าวให้ทันยุคทันสมัย คณะบริหารธุรกิจจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ด้วยการเรียนผ่านระบบการศึกษาทางไกล ผู้เรียนสามารถจัดการเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับผู้ไม่มีเวลาเรียนในเวลาปกติ

ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับคนไม่มีเวลาเรียนปกติ

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัย

ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้ เป็นรายเดือน ผ่อนจ่ายแบบสบายกระเป๋า

รายละเอียดหลักสูตรออนไลน์

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม เรียนทั้งหมด 120 หน่วยกิต

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 138,000 บาท และค่าสมัครเรียน 500 บาท
 • ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้
 • ใช้วุฒิ ปวส. สมัครเรียน สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเทียบโอนประสบการณ์ได้
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้
 • ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้

เกณฑ์การเทียบโอนประสบการณ์การทำงาน

▶️1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี เทียบได้ 9 หน่วยกิต
▶️5 ปีแต่ไม่เกิน 8 ปี เทียบได้ 12 หน่วยกิต
▶️8 ปีแต่ไม่เกิน 10 ปี เทียบได้ 15 หน่วยกิต
▶️ 10 ปี แต่ไม่เกิน 12 ปี เทียบได้ 18 หน่วยกิต
▶️ 12 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี เทียบได้ 21 หน่วยกิต
▶️15 ปีขึ้นไป เทียบได้ 24 หน่วยกิต

**กรณี เป็นเจ้าของกิจการมีใบจดทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท สามารถเทียบให้ได้เลย 24 หน่วยกิต

**เอกสารสำหรับใช้เทียบโอน คือ หนังสือรับรองการทำงานหรือรายงานการส่งประกันสังคมทั้งหมด จากสำนักงานประกันสังคม

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ มีทั้งถ่ายทอดสดและวีดีโอ ผ่านระบบ E-Learning

 • ใช้วุฒิ ม.6, กศน. ม.6, ปวช. เรียนจบได้ภายใน 3 ปี
 • ค่าเทอมผ่อนชำระได้
 • สามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้

 • จบ ปริญญาตรีใบแรก สามารถเทียบโอนปริญญาตรีใบที่ 2 ได้
 • ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้

ตัวอย่างอาชีพของผู้ที่เรียนจบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

 • เจ้าของธุรกิจผู้บริหารองค์กร กิจการ ห้างร้าน
 • ผู้บริหาร/พนักงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • นักบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • งานด้านควบควคุมคุณภาพภายในองค์กร การควบคุมอุตสาหกรรม
 • นักการตลาด นักวิจัยธุรกิจ นักวางแผนพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม
 • งานด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • นักวางแผนกลยุทธ์ นโยบายหรือการจัดการความรู้
 • พนักงานบริษัทด้านการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศ ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ
 • ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ พนักงานประจำสถาบันการเงิน ฝ่ายการเงินสินเชื่อทั้งในและต่างประเทศ
 • พนักงานองค์กรด้านการส่งออก ทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาพกิจกรรมหลักสูตรออนไลน์

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189