หลักสูตรออนไลน์

 หลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นระบบการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  ให้ผู้เรียนสามารถวางแผนจัดตารางเวลาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ตลอดหลักสูตร เพราะหลักสูตรออนไลน์เป็นการศึกษาที่มีเนื้อหาบทเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Learning พร้อมกับรับคำปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงผ่านระบบ Chat หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกริก               

การเรียนปริญญาตรีออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทำงาน หรือประกอบธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้นในระดับปริญญา หรือเรียนเป็นปริญญาใบที่ 2  เพิ่มโอกาส และความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ปริญญาตรี หลักสูตรออนไลน์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร สืบสวน สอบสวน

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชานวัตกรรมการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

คณะบริหารธุรกิจ

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาบัญชี

ปริญญาโท หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน (Master of Business Administration Program in Thai-China-ASEAN Business Innovation) มุ่งเน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการไทย ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

เรียนออนไลน์ แล้วดีอย่างไร

ออกแบบการเรียนด้วยตนเอง

นักศึกษาสามารถบริหารเวลาเรียนได้ด้วยตนเอง ยืดหยุ่น เหมาะสำหรับคนทำงาน

เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning ของมหาวิทยาลัยเกริก

ค่าเทอมผ่อนชำระได้

ค่าเทอมสามารถผ่อนชำระได้ เป็นรายเดือน ผ่อนจ่ายแบบสบายกระเป๋า

ลงทะเบียน เพื่อรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189