หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาการจัดการนวัตกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม

         ความรู้ที่เปิดกว้าง  เรียนที่ไหน  เวลาใด ก็เป็นนักบริหารจัดการเก่งและก้าวทันยุคสมัยด้วยความรู้และความเชี่ยวชาญของเหล่าอาจารย์  คณะบริหารธุรกิจจึงเปิดสอนด้วยหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับโลกยุคไร้พรมแดน  โลกที่เต็มไปด้วยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจึงเปิดสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผู้เรียนสามารถจัดการเวลาเพื่อเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจบออกมาเป็นบัณทิตที่มีคุณภาพเป็นนักบริหาร การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ในอนาคต