วิทยาลัยนานาชาติ

International Chinese College

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.เกริก เปิดสอนหลักสูตรภาษาจีน ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และหลักสูตรภาษาไทยที่เน้นการเรียนรู้ภาษาจีน ด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจ สามารถกู้ทุนการศึกษา กยศ./กรอ. ได้

หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.เกริก

9 จุดเด่นการเรียนภาษาจีนที่ ม.เกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะอาชีพ

สภาพแวดล้อมการเรียนด้วยภาษาจีนเต็มรูปแบบ มีนักศึกษาชาวจีนหลายพันคน และอาจารย์ผู้สอนชาวจีน สัญชาติจีนประจำหลักสูตรหลายร้อยคน การเรียนเป็นการเรียนแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท จากต่างประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ

นักศึกษาที่มีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปสามารถเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวจีนและสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ ส่วนนักศึกษาที่มีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ต่ำกว่าระดับ 4 สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ได้

สาขาวิชาชีพที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาจีน ที่โดดเด่น ได้แก่ สาขาวิชาการเงินและบัญชี สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ สาขาวิชามัลติมีเดียดิจิทัล และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี และมีกิจกรรมที่โดดเด่น รวมถึงนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนในระดับสูง

นักศึกษาไทยที่มาเรียนในหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ โอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่าง ๆ ได้

สำหรับนักศึกษาไทยที่เรียนในหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเทอมสามารถยื่นกู้กองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้

ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก มีการจัดการเรียนการสอนแบบตะวันตก ที่เน้นให้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ และมีการบริหารจัดการในรูปแบบประเทศจีน

ในระหว่างเรียน สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยจัดหาโอกาสฝึกงานสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีนให้กับนักศึกษาไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีหน่วยงานในการแนะนำอาชีพและการจ้างงานให้

ภาพบรรยากาศและกิจกรรม….ส่วนหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189