หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรปริญญาโท สามารถเลือกเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ วันเดียวได้

สำหรับหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ เรียนภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์

คณะ /สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ เสาร์ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - - - /
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ - - - /
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน - - - /
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - - /
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต - - / -
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ - - / -
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร - - / -
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศ - - - -
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต - - / -
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง - / - -
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาจีน) / - - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) / - - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) / - - -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) / - - -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) / - - -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) / - - -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน) / - - -

ลงทะเบียนขอรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189