ปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติ

เรียนภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์

หลักสูตรปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติ


หลักสูตรปริญญาโท ของวิทยาลัยนานาชาติ เรียนภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์

คณะ/สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต / - -
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน) / - -

ลงทะเบียน ขอรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189