หลักสูตรปริญญาเอก


ผู้กู้ กรอ. และกยศ ผู้ปกครองไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่าเทอมตลอดหลักสูตรให้กับมหาวิทยาลัย

คณะ /สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต - - /
คณะศิลปศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน - / -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ - / -
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - / -
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต - / -
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร - / -
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนภาษาต่างประเทศ - / -
คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายกับการบริหาร - / -
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง - / -
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต / - -
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต / - -
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน) / - -

ลงทะเบียน ขอรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189