ปริญญาเอก วิทยาลัยนานาชาติ

เรียนภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์

หลักสูตรปริญญาเอก


ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์

คณะ/สาขาวิชา หลักสูตรภาคการศึกษา
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
วิทยาลัยนานาชาติ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน) / - -
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรภาษาจีน) / - -

ลงทะเบียน ขอรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189