หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

Bachelor of Business Administration (Chinese Program)

เรียนภาษาจีน + เรียนบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก เรียนการบริหารธุรกิจกับอาจารย์ชาวจีน เรียนด้วยภาษาจีนล้วนและเรียนร่วมกับเพื่อนชาวจีน พัฒนาทักษะภาษาจีนพร้อมต่อยอดทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เก่งภาษาจีนไว แม้ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนภาษาจีน และต้องการนำมาต่อยอดด้วยการเรียนรู้สาขาวิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์ชาวจีนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจโดยตรง

3 ข้อดีกับการเรียนบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.เกริก

เรียนกับอาจารย์คนจีน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) สอนด้วยคณาจารย์คนจีน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจ การค้า

ค่าเทอมราคาคนไทย

สำหรับนักศึกษาไทย สามารถเรียนหลักสูตรนานาชาติจีนได้ในราคาค่าเทอมนักศึกษาไทย เทอมละ 30,000 บาท เทอมซัมเมอร์เรียนฟรี

สามารถยื่นกู้กองทุน กยศ. ได้

ในกรณีนักศึกษาไทยต้องการเรียนวิทยาลัยนานาชาติ สามารถกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้

รายละเอียดหลักสูตร

Curriculum Detail

รหัสและชื่อหลักสูตร ( Code and Curriculum name)
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Chinese Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : B.B.A.

โครงสร้างหลักสูตรหน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ84 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ60 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอก24 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
 2.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 3.  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ โรคร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 2. ประเภทของหลักสูตร
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 3. ภาษาที่ใช้
  • ภาษาจีน
 4. การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทย
  • นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้

 •  เจ้าของธุรกิจ อาจารย์ นักวิชาการ
 •  ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักออกแบบเว็บไซต์
 •  เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยาน
 •  ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
 •  พนักงานโรงแรม ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ แหล่งท่องเที่ยว สวนสนุก ธุรกิจบริการที่พักอาศัย
 •  เจ้าของธุรกิจ พนักงานธุรกิจเอกชนที่ประกอบการด้านการกีฬาและนันทนาการ

Start Study International Chinese Program with us

Meet Our Instructors

Our Students

9 จุดเด่นการเรียนภาษาจีนที่ ม.เกริก

สภาพแวดล้อมการเรียนด้วยภาษาจีนเต็มรูปแบบ มีนักศึกษาชาวจีนหลายพันคน และอาจารย์ผู้สอนชาวจีน สัญชาติจีนประจำหลักสูตรหลายร้อยคน การเรียนเป็นการเรียนแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ เป็นอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท จากต่างประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ

นักศึกษาที่มีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปสามารถเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยนานาชาติ สามารถเรียนร่วมกับนักศึกษาชาวจีนและสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจได้อย่างอิสระ ส่วนนักศึกษาที่มีผลสอบวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) ต่ำกว่าระดับ 4 สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ได้

สาขาวิชาชีพที่เปิดสอนในหลักสูตรภาษาจีน ที่โดดเด่น ได้แก่ สาขาวิชาการเงินและบัญชี สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ สาขาวิชามัลติมีเดียดิจิทัล และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เป็นที่นิยม

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเรียนดี และมีกิจกรรมที่โดดเด่น รวมถึงนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนในระดับสูง

นักศึกษาไทยที่มาเรียนในหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ โอกาสในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในประเทศจีน และมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติต่าง ๆ ได้

สำหรับนักศึกษาไทยที่เรียนในหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ ค่าเทอมสามารถยื่นกู้กองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้

ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก มีการจัดการเรียนการสอนแบบตะวันตก ที่เน้นให้คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ และมีการบริหารจัดการในรูปแบบประเทศจีน

ในระหว่างเรียน สถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยจัดหาโอกาสฝึกงานสอนภาษาไทยให้กับนักศึกษาจีนให้กับนักศึกษาไทย และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีหน่วยงานในการแนะนำอาชีพและการจ้างงานให้

Get Start at Krirk University