หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ

เรียนภาษาจีน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ เน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษา คิดวิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้ รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรม ทำงานพาร์ทไทม์เพื่อช่วยเสริมให้นักศึกษามีทักษะในด้านการทำงานจริง อยากไปเรียนที่ประเทศจีน ไม่ต้องบินไปไกล มาเรียนที่ มหาวิทยาลัยเกริก ที่ไทยแต่ได้ความรู้สึกเหมือนไปเรียนต่างประเทศ มาเรียนหลักสูตรภาษาจีนที่ ม.เกริก เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การพัฒนาภาษาจีน

หลักสูตรและสาขาวิชา

คณะ/สาขาวิชา กองทุนกู้ยืมฯ ผู้จบ ม.6 / ปวช. / กศน. ผู้จบ ปวส.
ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์ ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ อาทิตย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) กยศ. กรอ. / - - / - -
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กยศ. กรอ. / - - / - -
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กยศ. กรอ. / - - / - -
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กยศ. กรอ. / - - / - -
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ กยศ. กรอ. / - - / - -
หลักสูตรศิลปะบัณฑิต
สาขาศิลปะการออกแบบและสื่อดิจิทัล กยศ. กรอ. / - - / - -

9 จุดเด่นการเรียนภาษาจีนที่ ม.เกริก

  1. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ภาษาจีน
  2. อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการ
  3. มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่แบ่งชั้นเรียนตามระดับภาษา
  4. มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ใช้ภาษาจีนเรียน (หลักสูตรภาษาจีน) ในสาขาวิชาชีพเฉพาะด้าน
  5. นโยบายมอบทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น และมีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนระดับสูง
  6. มหาวิทยาลัยเกริกทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก
  7. ค่าเทอมสามารถกู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้
  8. รูปแบบการเรียนการสอนที่โดดเด่นแบบตะวันตก และมีการบริหารจัดการในรูปแบบประเทศจีน
  9. ส่งเสริมการฝึกงานและแนะนำการจ้างงาน

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล

มาเรียน วิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ

นักศึกษาไทยที่เรียน วิทยาลัยนานาชาติ

ลงทะเบียน ขอรับคำปรึกษา

ขอรับคำปรึกษา

065-654-6185/ 065-654-6189