หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)

Bachelor of Business Administration (Chinese Program)

เรียนภาษาจีน + เรียนบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ ม.เกริก เรียนการบริหารธุรกิจกับอาจารย์ชาวจีน เรียนด้วยภาษาจีนล้วนและเรียนร่วมกับเพื่อนชาวจีน พัฒนาทักษะภาษาจีนพร้อมต่อยอดทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เก่งภาษาจีนไว แม้ไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเรียนภาษาจีน และต้องการนำมาต่อยอดด้วยการเรียนรู้สาขาวิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ สอนโดยคณาจารย์ชาวจีนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านบริหารธุรกิจโดยตรง

3 ข้อดีกับการเรียนบริหารธุรกิจบัณฑิต ม.เกริก

เรียนกับอาจารย์คนจีน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน) สอนด้วยคณาจารย์คนจีน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจ การค้า

ค่าเทอมราคาคนไทย

สำหรับนักศึกษาไทย สามารถเรียนหลักสูตรนานาชาติจีนได้ในราคาค่าเทอมนักศึกษาไทย เทอมละ 30,000 บาท เทอมซัมเมอร์เรียนฟรี

สามารถยื่นกู้กองทุน กยศ. ได้

ในกรณีนักศึกษาไทยต้องการเรียนวิทยาลัยนานาชาติ และต้องการกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ก็สามารถยื่นกู้ได้

รายละเอียดหลักสูตร

Curriculum Detail

รหัสและชื่อหลักสูตร ( Code and Curriculum name)
ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรภาษาจีน)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Chinese Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Business Administration)
ชื่อย่อ : B.B.A.

โครงสร้างหลักสูตรหน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาภาษา12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ84 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาแกนธุรกิจ60 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเอก24 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
 2.  ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
 3.  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ โรคร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ
  • หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 2. ประเภทของหลักสูตร
  • หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 3. ภาษาที่ใช้
  • ภาษาจีน
 4. การรับเข้าศึกษา
  • รับนักศึกษาไทย
  • นักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  • เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
  • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จบแล้วมีงานทำ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ดังต่อไปนี้

 •  เจ้าของธุรกิจ อาจารย์ นักวิชาการ
 •  ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิเคราะห์และวางแผน ผู้ดูแลฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักออกแบบเว็บไซต์
 •  เจ้าหน้าที่ในองค์กรและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น การท่าอากาศยาน
 •  ผู้ดูแลหรือเจ้าของธุรกิจด้านการจัดการโลจิสติกส์
 •  พนักงานโรงแรม ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ แหล่งท่องเที่ยว สวนสนุก ธุรกิจบริการที่พักอาศัย
 •  เจ้าของธุรกิจ พนักงานธุรกิจเอกชนที่ประกอบการด้านการกีฬาและนันทนาการ

Start Study International Chinese Program with us

Meet Our Instructors

Our Students

Study with expert China teachers.
ได้เจอครูที่เป็นสัญชาติจีนแท้ๆ ท่านเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆ อีกอย่างหนูก็ได้ประสบการณ์จากอาจารย์โดยตรงในเรื่องของการทำงานสามารถเพิ่มในส่วนรายได้ของหนูด้วย ได้เพิ่มเพื่อนมากมายหลายสัญชาติจากหลายมณฑลที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริกค่ะ
สุรดี ศรียี่ฟุง
International Student (B.B.A.)
Can learn Chinese quickly.
“เมื่อก่อนเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่เด็กจนถึงม.ปลาย อยากต่อยอดภาษาจีนให้เป็นธุรกิจมากขึ้น เลยตัดสินใจมาเรียนที่ ม.เกริก แล้วเกริกก็มีจุดเด่นที่แตกต่างจากม.อื่นเพราะว่าเราสามารถเรียนภาษาจีนได้อย่างรวดเร็ว ถ้าสมมุติว่าเราเรียนภาษาจีนในม.อื่นๆ เราต้องใช้ระยะว่าในการเรียน 1 – 2 ปีในการเรียนพื้นฐาน แต่ถ้ามาเรียนที่ม.เกริก ตัวพื้นฐานกับตัวหลักของคณะจะเรียนควบคู่ไปด้วยกัน ทำให้เร็วมากขึ้นค่ะ”
รัชวิภา จันทมนทล
International Student (B.B.A.)
Have many Chinese friends.
“การที่หนูมีเพื่อนคนจีนและได้รู้จักกับคุณครูคนจีนมากมาย คนจีนใจดีใจกว้าง รู้สึกว่าอยู่กับพวกเขาแล้วสนุกมากๆ สามารถเรียนไปด้วยเล่นไปด้วย แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และดีใจมากที่ได้รู้จักกับพวกเข
สุรางคนา ณ ป้อมเพ็ชร์
International Student (B.B.A.)
Used Chinese Language every day.
“เราสามารถมีเพื่อนคนจีนได้มากมายถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนต่างประเทศ เราสามารถใช้ภาษาจีนคุยกับเขาได้ทุกวัน ได้รู้ถึงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และภาษาถิ่นต่างๆ เราสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้ และเปิดครอสสอนภาษาไทยให้กับเขาเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะ”
ชลิตา แสงจันทร์ไทย
International Student (B.B.A.)

Start Study International Chinese Program with us