มหาวิทยาลัยเกริก มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานแก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ออกไปรับใช้บ้านเมืองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยมีมูลนิธิเกริกมังคละพฤกษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายที่จะดำเนินงานเป็นธุรกิจการค้าแต่ประการใด นอกจากอุดมการณ์อันแน่วแน่ในอันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศในทางวิชาการ อีกทั้งในด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหลักการและนโยบายของรัฐบาล

คณะ/สาขา ระดับปริญญาเอก ที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2557


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

หลักฐานการสมัครเรียน

 • สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript)
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 ใบ

การรับสมัครภาคปกติ

 • ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเกริก ในช่วงเวลาทำการ
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ภาคสมทบ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

 • ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2973-6743
 • โครงการหลักสูตรศิลปศาสสตรบัณฑิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2973-6743 0-2970-5820 ต่อ 320 321
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2973-6738 0-2970-5820 ต่อ 643 647

การสมัครผ่านทางเว็บไซต์

 • เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รับสมัคร online ได้ตลอด 24 ชม.
 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน
 • จากนั้น รอการติดต่อกลับหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เพื่อแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการสมัครต่อไป


ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยเกริก : 43/1111 อนุสาวรีย์ - หลักสี่ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 02-552-3500-9, 02-970-5820


งานรับสมัคร โทร.สายตรง 0-2973-6731,0-2973-6735
หรือ 0-2970-5820, 0-2552-3500-9 (เบอร์กลาง) ต่อ 112, 113 และ 114