มหาวิทยาลัยเกริก มีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งมีคุณภาพและมาตรฐานแก่เยาวชนของชาติ เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ออกไปรับใช้บ้านเมืองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยมีมูลนิธิเกริกมังคละพฤกษ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ดังนั้นจึงไม่มีนโยบายที่จะดำเนินงานเป็นธุรกิจการค้าแต่ประการใด นอกจากอุดมการณ์อันแน่วแน่ในอันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศในทางวิชาการ อีกทั้งในด้านการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหลักการและนโยบายของรัฐบาล

คณะ/สาขา ระดับปริญญาตรี ที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2557


คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคเสาร์ - อาทิตย์

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- -
สาขาวิชาการตลาด
- -
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- -
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
- -
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- -
สาขาวิชาการบัญชี
-
การจัดการธุรกิจการบิน
- -

คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- -

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
- -
สาขาวิชาการจัดการ
-
สาขาวิชารัฐศาสตร์
- -
สาขาวิชาภาษาจีน
- -
สาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
- -
สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
- -
หลักสูตรอินเตอร์
- -

คณะนิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
-
สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
- -
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
- -
สาขาวิชาการสื่อสารการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
-

คณะนิติศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์
-

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร (หลักสูตร 4 ปี)

 • จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 5) หรือเทียบเท่า
 • จบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เคยถูกคัดชื่อออก อันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
 • ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร ในพุทธศาสนา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
 • ได้รับอนุปริญญาสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาบริหารธุรกิจ
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร ในพุทธศาสนา

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบสุทธิ, ใบประกาศนียบัตร, ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ ใบ Transcript จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายหน้า-หลัง จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป

หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยเกริก รับสมัครผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตสำหรับผู้มีคุณสมบัติ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • กรณี ขอเทียบโอนรายวิชาเรียนระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • กรณี ขอเทียบโอนผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและกำลังศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้การรับรอง
 • ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนต้องเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือ เทียบเท่าในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
 • เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
 • เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
 • เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ำกว่าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00
 • นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
 • รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่นำมาคำนวนแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
 • นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกริกอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
 • ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเกริก เปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอน นักศึกษาเข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้นปี และภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตร
 • การเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม

การรับสมัครภาคปกติ

 • ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเกริก ในช่วงเวลาทำการ
 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 19.00 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
 • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ภาคสมทบ (เรียนเสาร์ - อาทิตย์)

 • ติดต่อสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2973-6743
 • โครงการหลักสูตรศิลปศาสสตรบัณฑิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2973-6743 0-2970-5820 ต่อ 320 321
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2973-6738 0-2970-5820 ต่อ 643 647

การสมัครผ่านทางเว็บไซต์

 • เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย รับสมัคร online ได้ตลอด 24 ชม.
 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน
 • จากนั้น รอการติดต่อกลับหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เพื่อแจ้งรายละเอียดขั้นตอนการสมัครต่อไป

การศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว สามารถศึกษาต่อปริญญาที่สองได้ ที่มหาวิทยาลัยเกริก ตามเกณฑ์ดังนี้

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะและรับรองปริญญาแล้ว
 • มหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาที่สอง ยกเว้นในกรณีที่คณะหรือสาขาวิชาพิจารณาเห็นว่าผู้ขอศึกษาขาดความรู้ในหมวดวิชาดังกล่าวอาจกำหนดให้ศึกษาเพิ่ม
 • ผู้ขอศึกษาปริญญาที่สองต้องมีระยะเวลาในการศึกษาปริญญาตรีที่สองไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรหรือ 1 ปีการศึกษา

เอกสารประกอบการขอเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิต

 • สำเนา Transcript จากสถาบันเดิม (มีตราสถาบันประทับ)
 • คำอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่ขอเทียบจากสถาบันเดิม

การยื่นเอกสารการขอเทียบโอนหน่วยกิต

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต ให้ยื่นเอกสารประกอบการขอเทียบโอนหน่วยกิต ได้ที่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยให้ยื่นเอกสารการขอเทียบโอนหน่วยกิตก่อนวันสมัครประมาณ 1 สัปดาห์ หรือในวันที่มาสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาใบสุทธิ, ใบประกาศนียบัตร, ใบรับรองคุณวุฒิ หรือใบ Transcript จำนวน 3 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน ถ่ายหน้า-หลัง จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายสี 1 นิ้ว (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 • หลักฐานการศึกษาจากสถาบันเดิม จำนวน 2 ฉบับ


ติดต่อสอบถาม

มหาวิทยาลัยเกริก : เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 02-552-3500-9, 02-970-5820


งานรับสมัคร โทร.สายตรง 0-2973-6731,0-2973-6735
หรือ 0-2970-5820, 0-2552-3500-9 (เบอร์กลาง) ต่อ 112, 113 และ 114